مطالعه ی فون عقرب های حوزه ی اندیمشک (خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

عقرب ها راسته ای از جانوران از رده عنکبوتیان ، شاخه بند پایان واز بی مهرگان می باشند.عقرب ها معمولا" در زیر سنگها ،صخره ها، شکاف سنگ ها،وغیره زندگی میکنند. بعضی تحقیقات در مورد عقرب های ایران انجام گرفته است. اما در بعضی از نقاط کشورهنوز مطالعه ای صورت نگرفته است. بعضی محققن مانند واشون(1966)، و فرزان پی(1988)، مطالعاتی روی عقرب های ایران انجام دادند. به منظور جابجایی سنگها واجسام سنگین وصید عقرب ها از ابزارهای ی مانند دیلم وچوب استفاده شد. در این تحقیق عقرب ها از نقاط مختلف حوزه شهرستان اندیمشک (خوزستان) جمع آوری شدند .برای شناسایی نمونه ها،و مطالعه صفات مورفولژی آن ها ، از استریومیکروسکوپ ، با مارک لیکا 2000 و همچنین از کلید شناسایی عقرب ها، استفاده شد. این عقرب ها متعلق به خانواده های بوتیده و همی سکورپی ا یده می باشند که شامل گونه های کمپسو بوتوس ماتهیزنی، مزوبوتوس اپئوس ، هوتنتوتا سلسی، آندرکتونوس کراسی کودا، رازیانوس زارودنی، اودنتو بوتوس بیدنتاتوس و ارتو کیروس اسکوربیکولوسوس میباشد. حوزه شهرستان اندیمشک ناحیه ای با آب وهوای گرم میباشد و عقرب گزیدگی معمولا" در این ناحیه اتفاق می افتد. با توجه به اینکه این جانوران تهدیدی برای سلامت انسان هستند ، ما به مطالعه عقرب ها ی این ناحیه اقدام کردیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the study of scorpions of Andimeshk (Khuzestan)

نویسنده [English]

  • Majid Sampour
Department of Biology, Faculty of Science, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Some investigations have been performed on scorpions of Iran. No study has been carried out on some area of Iran. Some researchers reported several species of scorpions of Iran(Vachon ,1966,Farzanpay 1988). To obtain the scorpions, we used crower bar and wood to move the heavy materials like stone, clod, and other things. In the present investigation scorpions were collected from different parts of Andimeshk. To identify and study morphological characters specimens, stereo microscope Olympus Lica 2000, was used. In this investigation several scorpions including genera and species belonged to two families Buthidae and Hemiscorpiidae were studied. From family Buthidae,these species, including Compsobuthus matthisseni , Mesobuthus eupeus, Hottentotta saulcyi, Androctonus crassicauda, Razianus zarudnyi, Odentobuths bidentatus, Orthochirus scrobiculosus , and from family Hemiscorpiidae, species Hemiscorpius leptorus were studied.In taxonomy scorpions are order of Arthropoda phylum , belonged to invertebrata animals . Andimeshk district is a warm region and scorpions sting, usually occurs in this area. So we studied the venom species in the mentioned region

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scorpion
  • Arthropoda
  • Andimeshk
  • Identify
  • Androctonus crassicauda