اهداف و چشم انداز

با توجه سبقه طولانی گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه رازی در تربیت نیروهای متخصص در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه های مختلف جانورشناسی بر آن شدیم فصلنامه علمی-پژوهشی تنوع زیستی و رده بندی جانوران (Biodiversity and Animal Taxonomy) را در راستای کمک به مستند سازی فعالیتهای متخصصان و به‌منظور پیشبرد و ارتقای سطح علمی در عرصه های مختلف تنوع زیستی و جانورشناسی و افزایش سطح آگاهی نیروهای متخصص و بهبود امور آموزشی و پژوهشی ایجاد کنیم.