اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد قارزی

زیست شناسی جانوری گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

ahgharziyahoo.com
0000-0001-8373-0487

سردبیر

دکتر نصراله رستگارپویانی

جانورشناسی-بیوسیستماتیک جانوری گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

nasrullah.rgmail.com
0000-0001-6237-0590

h-index: 15  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Prof. Steven C. Anderson

California Academy of Sciences Stockton University

www.wikidata.org/wiki/Q21390974
asaccusaol.com

Prof. Natalia B. Ananjeva

Zoology Leningrad State University, Zoological Institute, Russian Academy of Sciences

www.zin.ru/staff/ananjeva_n.b._en.html
nananjeva09gmail.com
0000-0003-2288-0961

Prof. Muhammad Sharif Khan

Zoology, Talimul Islam College, Rabwah, Pakistan

typhlops99outlook.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا ساری

دانشگاه تهران

sariut.ac.ir
0000-0003-2294-7070

دکتر منصور علی آبادیان

گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

aliabadium.ac.ir
0000-0002-3200-4853

h-index: 20  

ID:8858277600

دکتر نصراله رستگارپویانی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشکاه رازی کرمانشاه، ایران

nasrullah.rgmail.com
0000-0001-6237-0590

دکتر اسکندر رستگار پویانی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار، ایران

rastegarpouyani45gmail.com
0000-0002-9639-2058

دکتر مهری آزادبخت

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشکاه رازی، کرمانشاه، ایران

azadbakhtmeyahoo.com
0000-0003-3493-7785

h-index: 9  

ID: 24479749500

دکتر حمیدرضا مومنی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک، ایران

h-momeniaraku.ac.ir
0000-0002-1361-5771

دکتر حسن رحیمیان

دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

h.rahimianut.ac.ir
0000-0002-9276-9524

دکتر وحید اکملی

جانورشناسی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

v_akmaliyahoo.com

دکتر مجید سام پور

جانورشناسی خرم آباد، دانشگاه لرستان

majedsampooryahoo.com
0000-0003-3778-7719

دکتر احمد قارزی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشکاه رازی کرمانشاه ایران

ahgharziyahoo.com
0000-0001-8373-0487

دکتر جهانشیر شاکرمی

حشره شناسی کشاورزی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان

shakarami.jlu.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

دکتر رسول کرمیانی

جانور شناسی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

r.karamianirazi.ac.ir