مدل‌سازی توزیع و اتصالات هسته‌های زیستگاهی خفاش دم‌موشی مسقطی Rhinopoma muscatellum Thomas, 1903 در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

خفاش‌ها به‌عنوان شناساگر تغییرات محیطی، خدمات اکوسیستمی مهمی نظیر گرده‌افشانی، پراکنش بذر و کنترل جمعیت حشرات را ارائه می‌دهند که نشان‌دهنده نقش و جایگاه آن‌ها است؛ بنابراین آگاهی از دامنه انتشار، نیازها و اتصالات زیستگاهی، در مدیریت جمعیت ‌گونه‌های خفاش، لازم و ضروری است. هدف از انجام این مطالعه، مدل‌سازی توزیع و شناسایی شبکه اتصال، شامل کریدورها و هسته‌های زیستگاهی خفاش دم‌موشی کوچک در ایران است. به‌منظور مدل‌سازی زیستگاه از نقاط حضور (74 نقطه) و متغیرهای زیست‌اقلیمی، توپوگرافی و انسانی در کنار کربن آلی خاک (SOC) استفاده گردید. مدل‌سازی به روش آنتروپی بیشینه (MaxEnt) انجام گرفت و با استفاده از حد آستانه (TSS) True Statistics skill زیستگاه مطلوب/ نامطلوب گونه شناسایی شد. با تأکید بر روی پیوستگی، هسته‌های زیستگاهی شناسایی شدند و سپس مسیرهای اتصال به‌صورت جفتی (Pairwise) و با استفاده از تحلیل کمترین هزینه (Least cost paths) انجام‌ گرفت. برای تحلیل دالان‌ها از متریک تراکم و مطلوبیت دالان در سیمای سرزمین، استفاده شد. نتایج مدل‌سازی نشان داد که زیستگاه‌های بالقوه فراوانی برای گونه در سطح کشور وجود دارد که به‌صورت لکه‌ای پراکنده‌شده‌اند. بیشترین هسته‌های زیستگاهی با مساحت‌های بیش از 250 هکتار در بخش‌های جنوبی و جنوب شرقی کشور قرار دارند. طول مجموعه مسیرهایی که با کمترین هزینه، هسته‌های زیستگاهی را به یکدیگر متصل می‌کنند 140399 کیلومتر تخمین زده شد که بیشترین مقدار پیوستگی مربوط به هسته‌های زیستگاهی در بخش‌های جنوب و جنوب شرقی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution modeling and habitat cores connections of Muscat mouse-tailed bat, Rhinopoma muscatellum Thomas, 1903 (Chiroptera: Rhinopomatidae) in Iran

نویسندگان [English]

  • Vahid Akmali
  • Mina Esmaeili
Department of Biology, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Bats as indicators of environmental changes have provided important ecosystem services such as pollination, seed dispersion, and insect population control that reflect their role and status of them in the ecosystem. Therefore, knowledge of the distribution range, habitat requirements and connections is necessary for the management of bat species. The objective of this study is distribution modeling and identification of the connecting network, including corridors and habitat cores of the small mouse tailed bat in Iran. For habitat modelling, species presence points (74 locality) and bioclimatic, topographic and human variables, as well as soil organic carbon, were used. Modelling was performed using the MaxEnt method, and suitable/unsuitable habitat for the species was determined using the TSS threshold. Habitat cores with an emphasis on continuity and then the pairwise connection paths using the least cost path (LCP) analysis identified. To analysis the connectivity, the density metrics and suitability of the corridor in the landscape were used. According to the results of the modelling, there are numerous potential habitats as patches for the species in the country. Most of the habitat cores with an area of over 250 hectares are in the southern and southeastern regions of the country. The length of the set of paths that connect the habitat cores with the lowest cost was estimated 140,399 km, which the highest amount of connection related to the habitat cores is in the southern and southeastern parts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mouse-tailed bat
  • habitat cores
  • fragmentation
  • continuity
  • lowest cost path