مروری بر رده بندی و پراکنش گکوی انگشت برگی جنس Asaccus (سوسماران: Phyllodactylidae) در خاور میانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

در این تحقیق مروری بر جنس Asaccus درخاورمیانه (Dixon & Anderson, 1973) انجام گرفت. گکوی انگشت برگی جنس Asaccus که یک گروه vicariance است در جنوب آناتولی، شرق عراق، غرب و جنوب غربی ایران، سوریه، شمال عمان و امارات متحده عربی پراکنش دارد. این جنس متعلق به خانواده‌ Phyllodactylidae است، که شامل 10 جنس، 158 گونه و 46 زیرگونه می باشد. جنس Asaccus به دو دودمان (clade) جغرافیایی مجزا تقسیم شده است، دودمان اول بومی منطقه بین النهرین (غرب ایران، شرق عراق، ترکیه و سوریه) که شامل: A. andersoni، A. elisae، A. granularis، A. griseonotus، A. iranicus، A. kermanshahensis،A. kurdistanensis ، A. nasrullahi ، A. tangestanensis، A. zagrosicus، A. saffinae و A. barani می‌باشند که همگی محدود به رشته کوه‌های زاگرس و مناطق مجاور آن هستند. دودمان دوم که در کوه‌های شمال عمان و برخی مناطق امارات متحده عربی پراکنش دارند و شامل: A. arnoldi، A. caudivolvulus، A. gallagheri، A. gardneri،A. platyrhynchus ، A. margaritae و A. montanus می‌باشند. حوادث تاریخی و جغرافیایی در خاورمیانه اثرات مهمی بر پراکنش و تکامل این جنس داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systematics and Distribution of the Leaf-toed Geckos of the Genus Asaccus (Sauria: Phyllodactylidae) in the Middle East: A review

نویسندگان [English]

  • Akbar Fattahi 1
  • Nasrullah Rastegar-Pouyani 1
  • Eskandar Rastegar-Pouyani 2
  • Rasoul Karamiani 1
1 Department of Biology, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Science, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

A review of the known Middle East species of the genus Asaccus Dixon and Anderson, 1973 is presented. The genus Asaccus is a vicariance group that is distributed in southern Anatolia, eastern Iraq, western and southwestern Iran, Syria, northern Oman and the United Arab Emirates. This genus belongs to one of the least known families of geckos Phyllodactylidae that encompasses 10 genera, 158 species and 46 subspecies.The genus Asaccus is divided into two distinct geographical lineages. The first group is endemic to the Mesopotamian region (western Iran, eastern Iraq, Turkey and Syria), which includes Asaccus andersoni, A. elisae, A. griseonotus, A. granularis, A. iranicus, A. kermanshahensis, A. kurdistanensis, A. nasrullahi, A. tangestanensis, A. zagrosicus, A. saffinae, and A. barani all restricted to the Zagros mountains and neighboring regions. The second group, occurring in the northern Oman Mountains as well as some areas in the United Arab Emirates includes A. arnoldi, A.caudivolvulus, A. gallagheri, A. gardneri, A. margaritae, A. montanus and A. platyrhynchus. Historical and biogeographical events in the Middle East have had a major impact on the distribution and subsequent evolution of Asaccus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asaccus
  • Phyllodactylidae
  • Systematics
  • Distribution
  • Iran