دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 121-253 
بررسی و سرشماری جمعیتی تمساح مردابی Crocodylus palustris در جنوب شرق ایران

صفحه 156-163

10.22126/jbat.2022.8120.1025

نسترن حیدری؛ مسعود ابراهیم تهرانی؛ محمدرضا حسینی؛ ام البنین محمد پور؛ حسین جان پرور؛ اشرف علی حسینی