مطالعه فون سوسماران مناطق غربی استان کرمانشاه، شهرستان سرپل ذهاب و نواحی اطراف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، ایران

چکیده

سوسماران یکی از اجزاء مهم اکوسیستم‌های بیابانی و خشک می‌باشند در این مطلعه فون سوسمارن شهرستان سرپل ذهاب و مناطق اطراف در غرب استان کرمانشاه مورد تحقیق قرار گرفت. برای اینکار طی سفرهای متوالی تعداد 82 نمونه سوسمار از مناطق مورد مطالعه جمع آوری گردید. نمونه‌ها پس از تثبیت و انتقال به آزمایشگاه صفات متریک و مریستیک آنها با کمک کولیس ورنیه دیجیتالی و استرئومیکروسکوپ مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. متعاقبا با توجه به این صفات و با کمک کلیدهای شناسایی معتبر خانواده، جنس، گونه و در برخی موارد زیرگونه آنها شناسایی گردید. بطور کلی در این تحقیق تعداد 10 گونه سوسمار متعلق به 10 جنس و هفت خانواده جمع آوری گردید که بر اساس صفات ریختی بشرح زیر شناسایی شدند. از خانواده آگامیده گونه‌های Laudakia nupta nupta و Trapelus lessonae، از خانواده جکونیده گونه‌ی Cyrtopodion scabrum ، از خانواده فیلوداکتیلیده گونه‌ی Asaccus elisa، از خانواده لاسرتیده گونه‌های Ohisops elegans elegans و Acanthodactylus nilsoni، از خانواده یوروماستیسیده گونه Sara loricata، از خانواده اوبلفاریده گونه‌ی Eublepharis angramainyu و از خانواده سینسیده گونه‌های Ablepharus pannonicus و Heremites vittatus شناسایی گردیدند. در کل با توجه به گونه‌های جمع آوری شده و گزارشات دیگری حاکی از وجود گونه‌هایی همچون Heremites urata، Varanus griseus و Lacerta media و همچنین با توجه به شرایط اقلیمی خاص چنین بنظر می‌رسد که منطقه مورد مطالعه از نظر فون سوسماران غنی بوده و امکان وجود گونه‌های دیگر در این منطقه دور از انتظار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Lizard Fauna of western region of Kermanshah Province, Sarpoolzahab county and adjacent area

نویسنده [English]

  • Jahanbakhsh Abdoli Jomour
Department of Biology, Faculty of Science, Lorestan University, Iran
چکیده [English]

Lizards are one of the important elements of desert and dry ecosystems. In this research the lizard fauna of Sarpolzahab town and its outskirts was studied. During several field works a number of 82 specimens of lizards were collected from the study area. The specimens were transferred to the laboratory where they were fixed and their metric and meristic features were carefully examined using a Vernier calipers and a stereomicroscope. Later, according to these features and by the help of recent identification keys the family, genus, species and in some cases, the subspecies of each sample were identified individually. In general, in this survey 10 species of lizards belonging to10 Genera and seven Families were collected and identified based on 17 morphological characters as follows: From Agamidae, Laudakia nupta nupta and Trapelus lessonae ; from Gekkonidae, Cyrtopodion scabrum; from Phyllodactylidae , Asaccus elisae; from Lacertidae, Ophisops elegans and Acanthodocthylus nilsoni; From Uromastycidae, Saara loricata; and from Scincidae, Ablepharus pannonicus and Heremites vittatus were identified. Overall, based on the species collected here and other reports that the taxa of Lacerta media, Varanus griseus, Heremites urata and Pseudopus apodus have also been found in this area, it seems that the study area is rich in lizard fauna and it is expected that new findings will be reported in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reptiles
  • Metric
  • Meristic
  • Morphometry
  • Habitat