مطالعه تفاوت ریختی در عقرب Hemiscorpius enischnochela از خانواده Hemiscorpiidae جنوب استان کرمان (منوجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

عقرب ها گروهی  از شاخه بند پایان هستند،که در زیر سنگ ها واجسام سنگین بسر می برند. در تحقیق حاضرنمونه های گونهHemiscorpius enischnochela ، از حوزه منوجان از استان کرمان جمع آوری شدند. برای جابجایی سنگ ها از اهرم، و برای گرفتن عقرب ها از پنس استفاده شد. برای مطالعه ویژگی های عقرب ها، از استریومیکروسکوپ Lica2000 و کلید شناسایی عقرب ها، استفاده شد. در پژوهش حاضر تفاوت های ریختی خارجی بدن در افراد نر و ماده، مطالعه شدند. دو جنس نر و ماده  در بعضی از ویژگی ها تفاوت (دو ریختی جنسی) نشان می دهند. الف، طول بدن در عقرب نر بزرگتر از عقرب ماده است. ب، طول شکم در نر کمی بزرگتر از شکم در ماده است. ج، پای آرواره ای (پدیپالپ)در ماده کمی باریکتر از پدیپالپ در عقرب نر است. د، طول بند فمور (در پدیپالپ) در نر بزرگتر از ماده می باشد. ه، در عقرب نر طول انگشت متحرک بزرگتر است از طول این انگشت در ماده می باشد. و، چلا، در عقرب ماده حجم بیشتر نسبت به عقرب نر  دارد. ز، طول کیسه سم در عقرب نر بیشتراز این طول در عقرب ماده  است. ح، طول اندام شانه در عقرب نر بیشتر است از طول اندام شانه در ماده است. ط، تعداد دندانه در اندام شانه در نر بیشتر از این تعداد در ماده می باشد. ی، سرپوش تناسلی در ماده مرکب است ازیک صفحه شش وجهی، که توسط یک شیار طولی تقسیم شده است، در نر سرپوش تناسلی مرکب از دو صفحه بیضی شکل می باشد. بر اساس این مطالعه درجه مشخصی از دوشکلی جنسی در گونه عقرب Hemiscorpius enischnochela وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

  Morphological difference between male and female specimens of Hemiscorpius enischnochela (Scorpionida:Hemiscorpiidae) from Manoojan, south of Kerman Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Majid SamPour
  • Mohammad Salari
Department of Biology, Faculty of Science, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Scorpions are a group belonging to the Phylum Arthropoda. They are found under stones and heavy things. Some researchers studied the scorpions of Iran. In the present investigation specimens of Hemiscorpius enischnochela were collected from Manoojan, South of Kerman Province. We used crowers bar and wood to move the stones and heavy tings. To obtain the samples, tongs and forceps were used. Scorpions were gathered from different areas of Manoojan, South of Kerman Province in different seasons. To identify and study morphological characters of specimens, the stereo –microscope Olympus Lica 2000 was used. In the present investigation different external morphological characters of males and females of H. enischnochela were studied. It indicated that there are some sexual dimorphism, between males and females in the mentioned species as follow: A- The length of body in male is longer than of that in female. B- In male mesosoma is longer than of that in female. C- In male metasoma length is longer than of that in female. D- In female pedipalp slightly less slender than in male. E- In male femur length is longer than of that in female. F- In male length of movable finger is more than length of moveable finger female. G- In female chela is more bulky than in male. H- In male poison sac length is more than length in male. I- In male, pectin length is more than pectin length in female. K- Male pectin has 16 teeth (in each pectin), female pectin has 8-9 teeth. J- In female genital operculum composed of a hexagonal plate, divided by a longitudinal furrow, in male genital operculum composed of two ovoid plates. Based on this study there is a distinct degree of sexual dimorphism in the Hemiscorpius enischnochela.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphological difference between male and female specimens of Hemiscorpius enischnochela