ارزیابی کارایی شاخص‌های پوشش گیاهی در پایش زیستگاه گونه‌های شوکا (Capreolus capreolus) و سنجاب ایرانی (Sciurus anumalus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، همدان

چکیده

شوکا و سنجاب ایرانی از گونه‌های شاخص جنگل‌های زاگرس در منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل هستند. هدف این مطالعه بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی مناطق حضور گونه‌ها و همچنین مقایسه وابستگی آن‌ها به تراکم های مختلف پوشش با استفاده از شاخص‌های گیاهی است. در این راستا از 11 سری تصویر ماهواره‌ لندست 8 در بازه زمانی 2013 تا 2018 استفاده شد. پیش‌پردازش‌های لازم بر روی تصاویر انجام گرفت و سپس شاخص‌های NDVI و سطح برگ (LAI) برای تمام تصاویر مذکور محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل ها در نرم افزار ENVI5.3 انجام گرفت. مقادیر این شاخص‌ها به ازای نقاط حضور هرگونه تهیه و از روش ناپارامتری من- کندال برای تعیین روند تغییرات استفاده شد. از روش خوشه‌بندی K-Mean برای بررسی شباهت‌های مناطق حضور دو گونه بر اساس شاخص‌های گیاهی استفاده شد. نتایج نشان داد که تغییر کاهشی معناداری در شاخص NDVI در مناطق حضور شوکا رخ‌داده (05/0>P ) درحالی‌که در بر اساس نتایج این آزمون تغییر معناداری برای شاخص مذکور در نقاط حضور سنجاب ایرانی وجود نداشت. تغییرات شاخص سطح برگ (LAI) در زیستگاه شوکا دارای روند معناداری نبود ولی تغییرات این شاخص برای سنجاب ایرانی دارای روندی افزایشی و معنادار بود (05/0>P ). نتایج خوشه‌بندی نشان داد که گونه‌های مذکور در بخش‌های مرکزی و شمال شرقی منطقه امکان همبودی دارند. نتایج نشان داد که از شاخص های گیاهی می توان برای پایش تغییرات زیستگاه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of vegetation indexes in habitat monitoring of Roe Deer (Capreolus capreolus) and Persian Squirrel (Sciurus anomalus)

نویسنده [English]

  • Peyman Karami
Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources and Environment Sciences, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Roe deer and Persian Squirrel are among indicator species of Zagros forests in the Bozin and Marakhil protected area. The aim of this study is to use vegetation indexes for investigate the trend of changes in vegetation indexes in the areas that species are present and also to compare their dependence on vegetation cover. 11 series of Landsat 8 satellite images during the period from 2013 to 2018 were used. Required pre-processing was carried out and then the NDVI and LAI were calculated for all of the mentioned images. Analysis was conducted in ENVI 5.3. Values of these indexes for the presence of each spices are provided and used along with the non-parametric Mann-Kendall method to determine the trend. K-mean clustering method was used to study the similarities of 2 species presence regions based on vegetation indexes. In order to clustering R3.5.2 was used.
Results showed that there was a significant decrease in NDVI index in presence areas of Roe deer (P> 0.05) while based on the results, there was no significant change for Persian Squirrel. Changes in LAI in Roe deer habitat did not have a significant trend, but changes of this index for Persian Squirrel has an incremental and meaningful trend (P> 0.05). The results of clustering showed that the mentioned species have the possibility of coexistence in the central and northeastern parts of the region. The results demonstrated that vegetation indices can be used to monitor habitat changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vegetation cover
  • leaf area index
  • Bozine and Marcheil
  • Roe deer
  • Persian Squirrel