مطالعه رژیم تغذیه ای قورباغه کوهستانی (Rana macrocnemis Boulenger, 1885) در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

فهم ارتباطات تغذیه ای در بی دمان و جمع کردن اطلاعات در مورد زیست شناسی تغذیه آنها از مهم ترین علاقمندی های دوزیست شناسان است. قورباغه کوهستانی از جمله قورباغه های قهوه ای است که در شمال غرب و غرب ایران پراکنش گسترده ای دارد. در مطالعه حاضر رژیم غذایی قورباغه کوهستانی در نه زیستگاه مختلف در محدوده پراکندگی مورد مطالعه قرار گرفت. در این راستا در مجموع 65 قورباغه شامل 34 نمونه نر و 31 نمونه ماده از نه زیستگاه جمع آوری و محتویات معده آنها جهت شناسایی طعمه ها تخلیه شد، سپس نمونه ها در همان زیستگاه راها سازی شدند. طیف تغذیه‌ای در گونه R. macrocnemis بسیار متنوع است و این دوزیستان شکارگرانی جستجوگر هستند و اصلی ترین غذاهای این تاکسون به ترتیب راسته قاب بالان (خانواده های: کارابیده، دایتیسیده و هالیپلیده)، دوبالان (خانواده: موسیده) و همی نوپترا (خانواده: فورمیسیده) است و هیچ گونه تفاوتی بین رژیم غذایی قورباغه های نر و ماده مشاهده نمی-شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Food habits of the the Mountain frog, Rana macrocnemis (Amphibia, Ranidae), in Iran

نویسنده [English]

  • Alireza Pesarakloo
Department of Biology, Faculty of Science, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Nutrition and nutritional relationships in amphibian populations are among the most important debates which are of the most significance among herpetologists. Any prolonged changes in food access can leave irreparable damage to amphibian life-history traits. Reduced energy intake can impact amphibians' physical growth, behavior, and habitat. The objective of the present study is to collect detailed information on the feeding habits of 65 specimens of the Mountain frogs (34 ♂, 31 ♀) by analyzing the stomach contents of individuals from 9 populations inhabiting range. The food habit of R. macrocnemis generally varies by the availability of surrounding prey items, and it is a foraging predator, the food of which consists largely of Coleoptera (mainly Carabidae, Dytiscidae and Haliplidae), Diptera (Muscidae) and Hymenoptera (Formicidae). study of stomach contents indicated the presence of terrestrial and aquatic prey items. Statistical results indicated that male and female toads had no significant difference in terms of diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feeding habits
  • stomach contents
  • Coleoptera