تغییرات جغرافیایی کمپلکس Laudakia nupta (Sauria: Agamidae) در فلات ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم جانوری دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

دو گونه و سه زیر گونه از جنس آگامای صخره ی Laudakia Gray,1845 بعنوان نماینده های انشعاب غربی آگامیده در فلات ایران وجود دارد. L. nupta یکی از بزرگترین آگامیدهای صخره زی است که از افغانستان و پاکستان به طرف ایران و شمال شرق و شرق عراق پراکنش دارد. پراکنش های گزارش شده از این جنس شامل شمال شرقی ترین حد پراکنش آن کوه پیغمبر در روستای زمان آباد در استان سمنان و شمال غربی ترین حد پراکنش آن نیز دو کیلومتری شمال غربی روستای قلعه جی در مریوان است. در این تحقیق بیوسیستماتیک وتغییرات بیوجغرافیایی کمپلکس nupta L. در مناطق مختلف فلات ایران مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات بدست آمده از دیدگاه تاکسونومیک و بیوجغرافی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه نمونه ها از اغلب قسمت های فلات ایران جمع آوری شد و نمونه های دیگر از کلکسیون های موزه ای مورد بررسی قرار گرفت. از آنالیز های آماری مختلف از جمله: آنالیز براساس مولفه های اصلی (principal component analysis)، آنالیز خوشه ای (Cluster Analysis) و انالیز افتراقی (Discriminant Analysis) به کمک نرم افزار Spss16 استفاده گردید. طبق این تحقیق جمعیت هایی که از مناطق مختلف ایران جمع آوری شده اند تغییرات و جدایی مشخص و واضحی را در حد یک تاکسون جدید نشان نمی دهند و الگوهای تغییرات جغرافیایی در بیشتر صفات متریک و مریستیک دراغلب موارد از نوع کشانه ای (Clinal variation) بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographic variation of the Laudakia nupta complex (Sauria: Agamidae) in the Iranian Plateau

نویسنده [English]

  • Fatemeh Shabani Sheshtamed
Animal Biology, School of Biology, College of Science, University of Tehran
چکیده [English]

At least two species and three subspecies of the genus Laudakia Gray, 1845, as one of the representatives of the western radiation of the Agamidae, occur on the Iranian Plateau. L. nupta is one of the largest rock-dwelling agamids occurring in Afghanistan and Pakistan eastwards through Iran into northeastern and eastern Iraq. The most northeastern dispersal limit of L. nupta is Peyghambar Mountain in Zamanabad village of Semnan province, and the most northwestern dispersal limit of it is 2km northwestern of Ghaleeji village in Kurdistan province. we aimed to investigate biosystematics and geographical variation of l. nupta complex in different areas of Iranian Plateau, and the reached information were analysed in the aspect of taxonomical and biogeographycal. These specimens were collected during field work on the Iranian Plateau and were also borrowed from various museum collections. We used statistical methods like: Principal Components Analysis (PCA), Cluster Analysis (CA) and Discriminant Analysis (DA=CVA). According to this investigation, the populations that were collected from different areas in Iran did not show resolution various and distinguish like a new taxon, and the patterns of the geographical variation in the most of the metric and meristic characters in the almost of the case were Clinal variation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Plateau
  • Laudakia
  • L. nupta
  • Biogeography
  • Clinal variation