شواهدی از حضور Tylos maindroni Giordani Soika, 1954 (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) در جزیره فارور کوچک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم جانوری، دانشکده ی علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

جورپایان جنس Tylos در سواحل ماسه ای بالا کرانه ای سواحل مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا وجود دارند. گونه ی Tylos maindroni Giordani Soika, 1954 یکی از جورپایان خشکی زی است که درسواحل ماسه ای دریای عمان و خلیج فارس یافت می شود. ما در این مطالعه گونه ی T. maindroni را برای اولین بار از جزیره فارور کوچک گزارش می کنیم. مطالعه ریخت شناختی نشان می دهد که اختلافات ریختی بین جمعیت های این گونه از فارور کوچک، کویت و عمان وجود ندارد. علاوه بر این، توالی های جدید 16S rDNA، در ترکیب با توالی های چند گونه Tylos از بانک ژن برای بررسی فرضیه روابط بین آنها مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل های 16S rDNA به روشنی از وجود تنها گونه ی T. maindroni در طول منطقه ساحلی ناحیه ی خلیج فارس و ارتباط تاکسون خواهری این گونه با گونه ی T. exiguus Stebbing, 1910 ازسواحل دریای سرخ و جزیره ی سقطری حمایت می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the occurrence of Tylos maindroni Giordani Soika, 1954 (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) in Faroor Koochak Island

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Oraie
  • Valiallah Khalaji-Pirbalouty
Department of Zoology, Faculty of Basic Science, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Abstract

Isopods of the genus Tylos occur in the supralittoral sandy beaches from tropical and subtropical coasts around the world. Tylos maindroni Giordani Soika, 1954, is an oniscoid isopod, which commonly found in sandy beaches throughout the Oman Sea and the Persian Gulf.
In this study, we document the first record of T. maindroni from Faroor Koochak Island. Morphological study reveals that there were no clear morphological differences between Faroor Koochak, Kuwait and Oman populations.
In addition, new 16S-rDNA sequences, combined with already available GenBank sequences of some Tylos species were used to hypothesize their relationships.
The analyses of 16S rDNA clearly support the existence of only T. maindroni species along the coastal zone of the Persian Gulf area, and a sister taxon relationship between this species and T. exiguus Stebbing, 1910, from the Red Sea coasts and Socotra Island.Keywords: Persian Gulf, Genetic diversity, Molecular phylogeny, Isopoda, Tylos maindroni

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • Genetic diversity
  • Molecular phylogeny
  • Isopoda