مدلسازی توزیع جنس Fabricius, 1775 Gammarus در البرز و زاگرس مرکزی و شمالی: رویکردی مبتنی بر مدلسازی اجماع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه محیطزیست، دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

در اکوسیستم های آب شیرین، تنوعی از موجودات حضور دارند که فهم توزیع آنها برای شناخت فاکتورهای تکاملی و اکولوژیکی تعیین کننده الگوهای تنوع زیستی ضروری است. بازسازی مدل توزیع، رویکردی جایگزین برای مطالعه دامنه توزیع جغرافیایی آن می باشد. بنابراین در این مطالعه توزیع دوجورپایان آب شیرین زی جنس Gammarus در ایران با استفاده از مدل های توزیع SDMs مورد بررسی قرار گرفت. به منطور مدلسازی توزیع گونه از رویکرد مدلسازی همادی(eSDM) و مدل های منفرد GAM، GLM، MARS و RF استفاده شد. برای ارزیابی مدل های مذکور از معیارهای AUC و Kappa استفاده شد. همچنین از متغیرهای اقلیمی، توپوگرافی، گیاهی و کیفیت خاک به منظور مدلسازی استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل های منفرد با قدرت مناسبی زیستگاه جنس را پیش بینی کرده اند (AUC= 0.90). همچنین روند افزایشی در متغیرهای کربن آلی خاک (SOC) و متغیر Bio18 منجر به افزایش مطلوبیت زیستگاه برای جنس Gammarus می شود. همچنین عمده حضور آن ها بین ارتفاع 1000 تا 2500 متر به ثبت رسیده است اما افزایش و یا کاهش ارتفاع بر مطلوبیت زیستگاه این جنس اثر خطی ندارد که شاید به دلیل آن باشد که فاکتورهای مختلف اثر یکدیگر را خنثی می کنند. بنابراین گستره توزیع پیش بینی شده برای این جنس نشان دهنده نقش تلفیقی پارامترهای بیوماس خاک، پوشش گیاهی و بارش است که می‌توانند محدوده توزیع جنس در ایران را تعیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution modeling of the genus Gammarus Fabricius, 1775 in Elborz and North and Central Zagros: An approach based on ensemble model

نویسندگان [English]

  • Somayeh Esmaeili-Rineh 1
  • Elnaz Zangani 1
  • Peyman Karami 2
1 Department of Biology, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Department of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

A variety of organisms are present in Freshwater ecosystems that the knowledge of species distribution is essential to understand the ecological and evolutionary factors that determine patterns of biodiversity. The construction of a species distribution model is an alternative approach for the study of its geographic range. Therefore, in this study, the distribution of freshwater amphipods of the genus Gammarus in Iran was investigated using SDMs distribution models. The ensemble modeling approach (eSDM), GAM, GLM, MARS and RF models were used. AUC and Kappa criteria were used to evaluate the mentioned models. Also, climatic variables, topography, vegetation and soil quality were used for modeling purposes. The results showed that single models predicted the suitable habitat for taxon (AUC=0.90). The increasing level in soil organic carbon (SOC) and Bio18 variables lead to an increase in habitat suitability. Also, they are mostly recorded at an altitude between 1000 to 2500 meters, but, the increase or decrease in height does not have a linear effect on the habitat desirability in this genus. Therefore, the predicted distribution for this genus indicates the combined role of soil biomass, vegetation and precipitation parameters that can determine the distribution range of the genus Gammarus in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gammarus populations
  • Freshwater
  • Distribution Model
  • soil organic carbon
  • Iran